บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่วัฒนธรรม  นำชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร  ถนนนิตโย หมู่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โทร./โทรสาร. 042-779172
ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี2562
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ปี2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปี2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 61
สรุปผลการประเมินตนเองนการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานคร
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือก ผดด.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลโครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการการคลัง  และตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป  ประเภทวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2560
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (ปี 2560-2564)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559
 
นายสมยศ   ศรีสอาด
นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร
แผนที่เทศบาลตำบลพรรณานคร
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
แผนที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร
ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 22 พร้อมถมดินปรับพื้นที่ตลาดประชารัฐ
ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนดินกั้นตลิ่งพร้อมผิวจราจรลูกรัง บ้านวังปลาป้อม
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำปี 2561
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล, รูปตัวยู บ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ 10
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู บ้านบะทอง หมู่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพรรณานคร
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวช้าง
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโคกสุวรรณ ม.6
ราคากลางการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.บ้านโคกสุวรรณหมู่ที่6
ราคากลางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำบ้านพรรณา
ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านบะทองใหม่
ราคากลางก่อสร้างระบายน้ำประตูตัวยูบ้านน้อยโนนจำนงค์
ราคากลางปรับปรุงถนนเลียบลำน้ำอูนสายบ้านวังปลาป้อม-บ้านหนองเดิ่น
ราคากลางลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด(สพป.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็ก
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะทอง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปลาป้อม สายที่ 2
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปลาป้อม สายที่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านม่วงไข่
ราคากลางโรงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาหัวช้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านบะทองใหม่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำอูน

 ประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์/เปิดสอบ
   ทต.เทศบาลพรรณานคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม
  เทศบาลตำบลพรรณานคร จัดโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 แก่สมาชิก อปพร. พนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือ จากศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร สถานีตำรวจพรรณานิคม และองค์กรเอกชนหน่วยกู้ภัยสว่างแดนดิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

      เทศบาลตำบลพรรณานคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม  

      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ บริเวณที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม  มีพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยะมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๑  ในส่วนของ ทต.พรรณานคร  นำโดย นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ได้นำพวงมาลาไปร่วมพิธี
การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2561