บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่วัฒนธรรม  นำชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร  ถนนนิตโย หมู่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โทร./โทรสาร. 042-779172
ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่วงใยสุขภาพไม่ศิโรราบต่อสิ่งเสพติด
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี2562
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหาร ปี2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปี2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปี 61
สรุปผลการประเมินตนเองนการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลพรรณานคร
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศผลผู้สอบผ่านคัดเลือก ผดด.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลโครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการการคลัง  และตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไป  ประเภทวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2560
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (ปี 2560-2564)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559
 
นายสมยศ   ศรีสอาด
นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร
แผนที่เทศบาลตำบลพรรณานคร
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
แผนที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร
ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอบรูปตัวยูฝั่งซ้ายสายบ้านบะทอง-นาตากาง
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอบรูปตัวยูฝั่งขวาสายบ้านบะทอง-นาตากาง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขอบฝั่งขวาสายบ้านบะทอง-นาตากาง
ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข 22 พร้อมถมดินปรับพื้นที่ตลาดประชารัฐ
ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนดินกั้นตลิ่งพร้อมผิวจราจรลูกรัง บ้านวังปลาป้อม
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำปี 2561
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล, รูปตัวยู บ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ 10
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู บ้านบะทอง หมู่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพรรณานคร
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหัวช้าง
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโคกสุวรรณ ม.6
ราคากลางการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.บ้านโคกสุวรรณหมู่ที่6
ราคากลางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำบ้านพรรณา
ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านบะทองใหม่
ราคากลางก่อสร้างระบายน้ำประตูตัวยูบ้านน้อยโนนจำนงค์
ราคากลางปรับปรุงถนนเลียบลำน้ำอูนสายบ้านวังปลาป้อม-บ้านหนองเดิ่น
ราคากลางลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน
ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด(สพป.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวง
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็ก
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะทอง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปลาป้อม สายที่ 2
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปลาป้อม สายที่ 1
 ประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์/เปิดสอบ
   ทต.เทศบาลพรรณานคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม

      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ บริเวณที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม  มีพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยะมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๑  ในส่วนของ ทต.พรรณานคร  นำโดย นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ได้นำพวงมาลาไปร่วมพิธี

เทศบาลตำบลพรรณานคร   จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการละเล่นของผู้สูงอายุ มอบของขวัญ   รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร