เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร (การทำไข่ปิ้งทรงเครื่อง)


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร (การทำไข่ปิ้งทรงเครื่อง)  อบรมวันที่ 5  สิงหาคม  2565  เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม ได้จัดทำโครงการให้แก่กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและสามารถเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวลดปัญหาการว่างงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำวิธีการไปใช้กับชีวิตประจำวันพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้

2022-10-11
2022-08-19
2022-08-05
2022-07-22
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01