เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม (การประดิษฐ์ขันหมากเบ็งด้วยใบตอง)


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม (การประดิษฐ์ขันหมากเบ็งด้วยใบตอง) อบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรรณานิคม  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม (การประดิษฐ์ขันหมากเบ็งด้วยใบตอง)  ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2022-10-11
2022-08-19
2022-08-05
2022-07-22
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01