เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


จัดประชุมช่วยเหลือผูู้ประสบสาธารณภัย เนื่องจากได้รับผลกระทบพายุโนรู ราย นายจีรพัฒน์ แสนขวา อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 424 หมู่ 2 บ้านพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นำโดยคณะผู้บริหาร นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ปลัด และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรรณานคร ได้ดำเนินการจัดประชุมช่วยเหลือผูู้ประสบสาธารณภัย เนื่องจากได้รับผลกระทบพายุโนรู ราย นายจีรพัฒน์ แสนขวา อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 424 หมู่ 2 บ้านพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานคร สำหรับการจัดประชุมช่วยเหลือผูู้ประสบสาธารณภัย เนื่องจากได้รับผลกระทบพายุโนรู ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 นั้น เพื่อทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 เพื่อเพื่อช่วยเหลือผูู้ประสบสาธารณภัย ราย นายจีรพัฒน์ แสนขวา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพรรณานครได้ดำเนินการจัดประชุมช่วยเหลือผูู้ประสบสาธารณภัย เนื่องจากได้รับผลกระทบพายุโนรู ราย นายจีรพัฒน์ แสนขวา เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว โดยมติในที่ประชุมเห็นชอบช่วยเหลือเป็นเอกฉันท์

2023-01-10
2023-01-01
2022-12-30
2022-12-19
2022-12-16
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-08
2022-10-11