เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566


วันที่ 30 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 นายสมยศ  ศรีสอาด  นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร (ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้แผนพัฒนาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่

2023-06-26
2023-06-26
2023-04-19
2023-04-12
2023-03-30
2023-03-29
2023-02-23
2023-02-06
2023-02-01
2023-01-10