เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก


วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลพรรณานครได้ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยการออกรณรงค์ให้ความรู้แจกทรายอะเบทตามครัวเรือนและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลพรรณา

2022-08-19
2022-08-05
2022-07-22
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25