เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 15 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนาหัวช้าง หมู่ 4 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาหัวช้าง หมู่ 4 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลพรรรณานคร ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

2022-08-19
2022-08-05
2022-07-22
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-25