เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลพรรณานคร

 

สภาตำบลพรรณาได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.. 2539 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป    

เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540

    องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณา ได้รับการยกฐานะเป็น  เทศบาลตำบลพรรณานคร  ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2556
        เป็นต้นไป  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
       เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพรรณานคร และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลพรรณานคร  ลงวันที่
27 สิงหาคม พ.ศ. 2556