เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

นายศักดิ์ชัย   คำสว่าง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


 

นางนิตยา  รัตนวงศ์
นายอัษฎายุธ  กิณเรศ
นายจิระพงษ์ สังวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ  ปัดชาสุวรรณ
นางสาวปองใจ  ปากเมย
นายศุภกิจ ศรีสำราญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


จ่าเอกนรินทร์ สุวรรณไตรย์
นางจินตนา  อ่อนทา
นางสนองศรี  วุฒิสาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครู ศพด.บ้านม่วงไข่
ครู ศพด.บ้านม่วงไข่


นางสาวมัทยา  แก้วก่า
นางกนกวรรณ  สุวรรณรงค์ นางใจสุข  โคตรรวงค์
ครู ศพด.บ้านบะทองนาหัวช้าง
ครู ศพด.บ้านบะทองนาหัวช้าง ผดด.ศพด.บ้านบะทองนาหัวช้างนางสาวชญานันท์  ชินน้ำพอง
นางสาววนิดา  ทองนิวัน
นางสาวอัจชยา  แก้วก่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก


นายไกรสร  สุวรรณรงค์
นายวิทยา  เพชรพรรณ
นายจำนง  เจริญไชย
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถ


นายวัชระ ขันตยู
นายไชยาพร โคตะสิงห์ นายวันชัย มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ