เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

นางสาวจำเนียน  บุญโคดม


ผู้อำนวยการกองคลัง


 

นางสาวอารีวรรณ์  ชาญสูงเนิน
นางปิยะวดี  อุปสิทธิ์
นางจีรนันท์  พุทธมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวดารุวัลย์  กางทอง
นางสาววิไลพรรณ  พรมสิทธิ์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี