วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว และโต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ โต๊ะ
13  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว และโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓,๔,๘ และ ๑๓ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนชุดคันส่งประกอบ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๗๔๐๙ สกลนคร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร หมู่ที่ ๒ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร หมู่ที่ ๒ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกชุมพร หมู่ที่ 8 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก