เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลพรรณานคร แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสัตว์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

             วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร  และบุคลากรของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเด็น 
1) การจัดทำมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฎิบัติ 
4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

             ในการนี้ นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ระบุว่า การประชุมในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลพรรณานคร ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้นไป/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นไปให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตลอดไป    เอกสารประกอบ เทศบาลตำบลพรรณานคร แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสัตว์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ