เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]19
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรรณานคร 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]41
3 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]41
4 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]50
5 ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]47
6 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ค. 2564 ]52
7 ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด [ 7 พ.ค. 2564 ]52
8 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]50
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 3 พ.ค. 2564 ]50
10 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]42
11 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]42
12 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]44
13 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2564 ]50
14 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 6 ม.ค. 2564 ]50
15 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายก ฯ ปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]54
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]54
17 คำสั่งแต่งตังผู้รักษาราชการแทน ผอ. / หน. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]58
18 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]56
19 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]52
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]49
 
หน้า 1|2|3