เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลพรรณานครออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 6 มิถุนายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพรรณานคร ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหนองแวง บ้านโคกสุวรรณ และบ้านวังปลาป้อม
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-12
2023-04-19
2023-04-12
2023-03-30
2023-03-29
2023-02-23
2023-02-06
2023-02-01