เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]30
2 รายงานแแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]35
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]26
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]52
5 เปิดประมูลราคาให้เช่าพื้นที่หนองทุ่ม บ.หนองอ้อ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร [ 9 ต.ค. 2566 ]65
6 สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]51
7 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 3 ก.ค. 2566 ]57
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2566 ]55
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มิ.ย. 2566 ]59
10 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเข้ารับสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 23 มิ.ย. 2566 ]53
11 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด พรรณานครเกมส์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ [ 7 เม.ย. 2566 ]53
12 เทศบาลตำบลพรรณานคร ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน [ 5 เม.ย. 2566 ]39
13 คู่มือการขออนุญาตก่อส้รางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 6 ก.พ. 2566 ]53
14 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยภาครัฐ (ATI) ของเทสบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]67
15 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]73
16 สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]48
17 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]63
18 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]61
19 โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]45
20 การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]156
 
หน้า 1|2|3|4|5|6