เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร (การทำไข่ปิ้งทรงเครื่อง)


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการทำอาหาร (การทำไข่ปิ้งทรงเครื่อง)  อบรมวันที่ 5  สิงหาคม  2565  เทศบาลตำบลพรรณานครร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม ได้จัดทำโครงการให้แก่กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและสามารถเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวลดปัญหาการว่างงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำวิธีการไปใช้กับชีวิตประจำวันพัฒนาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้

2024-01-22
2024-01-19
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-12
2023-04-19