เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด [ 13 มี.ค. 2567 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2567 ]21
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน [ 29 ก.พ. 2567 ]13
4 คู่มือการปฎิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผน [ 29 ก.พ. 2567 ]13
5 องค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ก.พ. 2567 ]10
6 คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน [ 29 ก.พ. 2567 ]10
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 6 พ.ย. 2563 ]121
8 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 6 พ.ย. 2563 ]123
9 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2563 ]124
10 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบัญ [ 6 พ.ย. 2563 ]122
11 คู่มือเบี้ยเลี้ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 พ.ย. 2563 ]133
12 คู่มือการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]119
13 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด พ.ศ. 2539 [ 6 พ.ย. 2563 ]131
14 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]116
15 คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน [ 6 พ.ย. 2563 ]127
16 การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหาแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 พ.ย. 2563 ]119